Sushihana Japanese Restaurant

1810 N.W. Millitary Hwy.
San Antonio, TX 78213
(210) 340-7808